LADER-LADİK AKPINAR MEZUNLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. Bugün


Ana Sayfa HAKKIMIZDA Tüzük LADER-DERNEK TÜZÜĞÜ 06.04.2013 10:42
LADER-DERNEK TÜZÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADİK AKPINAR KÖY ENSTİTÜSÜ İLK ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRETMEN LİSESİ

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ DAYANIŞMA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin adı, merkezi

Madde 1- Derneğin adı “Ladik Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi

Anadolu Öğretmen Lisesi Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği”dir

Madde 2- Derneğin kısa adı : LADER’ dir.

Madde 3- Derneğin merkezi : İstanbul’dur.

Madde 4- Dernek, yurt içinde ve yurt dışında Şube açabilir.

Derneğin amacı ve faaliyet alanı

Madde 5- Ladik Akpınar Öğretmen okulları mensupları arasında tanışma, dayanışma ve

yardımlaşmayı sağlamak, dostluk bağlarını sürdürmek ve güçlendirmek, köy enstitülerinin, ilk

öğretmen okullarının, öğretmen liselerinin Türk Eğitimine, çağdaş medeniyete, bilim ve

insanlığa katkısını ortaya çıkarmak, tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, korumak,

ülkemizin eğitimine destek sağlamaktır.

Dernek; sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında faaliyet gösterir.

Çalışma konuları ve çalışma biçimi

Madde 6- Derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

6.1- Üyeliği özendirmek, üye kaydetmek, üyelerini bir araya getirerek, tanışmalarını ve sık sık

görüşmelerini sağlamak,

6.2- Üyelerin sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin

çalışmalar yapmak,

6.3- Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya

dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek, birlikteliği sağlamak,

6.4- Köy Enstitülerinin ve Öğretmen Okullarının kamuoyunda tanınması için faaliyetlerde

bulunmak,

6.5- Türk eğitim ve kültürü hakkında bilimsel çalışmalar yapmak, bu bağlamdaki projeleri

desteklemek ve uygulamak,

6.6- Üyeleri için bilgi ve yönetim sistemleri oluşturmak,

6.7- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç

ve gereci temin etmek,

6.8- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve

yurt dışından bağış kabul etmek,

6.9- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve

işletmek,

6.10- Üyelerinin yararlanmaları için kütüphane, müze, sosyal ve kültürel tesisler kurmak,

lokal açmak ve bunları tefriş etmek, arşiv oluşturmak,

6.11- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli,

yemeksiz toplantılar, çaylar, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve

benzerlerini düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

6.12- Kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar,

fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, şölenler ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

6.13- Çevremizin güzelleşmesine, kültürel ve sosyal kalkınmamızın sağlanmasına yardımcı

olmak,

2/13

6.14- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,

kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni ve şahsi hak tesis etmek, bina ve tesis

inşa etmek, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar almak, satmak,

6.15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon

kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle

kurabileceği tesisleri kurmak,

6.16- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve

bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

6.17- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren

sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî

yardımda bulunmak,

6.18- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde mevzuat çerçevesinde kamu

kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

6.19- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı

gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

6.20- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

6.21- Gerekli görülen yerlerde Şube ve temsilcilikler açmak,

6.22- Okul, yurt, hastane, kreş, spor salonları açmak,

6.23- Eğitim bursları vermek,

6.24- Kooperatifler kurmak,

6.25- Broşür, katalog, bülten, albüm, gazete, manyetik kayıtlar, dergi ve kitaplar yayınlamak,

6.26- Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,

6.27- Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekleyici çalışmalar yapmak,

6.28- Dernek siyasetle ve ticaretle uğraşamaz,

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğe üye olma

Madde 7- Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda

çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan; Ladik Akpınar Köy Enstitüsünde,

İlk Öğretmen Okulunda, Öğretmen Lisesinde ve Anadolu Öğretmen Lisesinde görev

yapanlar, mezun olanlar, bir süre okumuş olanlar ve bunların ailesinden olanlar ile dernek

amacı doğrultusunda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına

sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en

çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla

başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere

kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe

kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış

bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin Şube’si açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları Şube’lere

aktarılır. Yeni üyelik müracaatları Şube’lere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme

işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel

Merkeze bildirilir.

Dernekten çıkma

Madde 8- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

3/13

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernekten çıkarılma

Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

9.1- Dernek tüzüğüne aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak,

9.2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

9.3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

9.4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

9.5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten

çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak

iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin organları

Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

10.1- Genel Kurul

10.2- Yönetim Kurulu

10.3- Denetim Kurulu

A- GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu’nun kuruluş şekli

Madde 11- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden,

Şube’nin doğal delegeleri ile Şube’de kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Toplanma zamanı

Madde 12- Genel Kurul;

12.1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

12.2- Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden

beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün,

yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya

çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurul’u

toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü

Madde 13- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan

üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün

önceden; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik

posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması

sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da

belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla

olamaz.

4/13

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu

durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne

uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı

ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre

yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü

Madde 14- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği

ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması

sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu

toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az

olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu

üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,

Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine

girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu

başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı

yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek ve gerekli belgeleri düzenlemek üzere bir başkan ve

yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine

kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının sevk, idare ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır

bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme

alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye

olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy

kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından

birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına

teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim

Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’un oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 15- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin

seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı

başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği

yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık

dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

5/13

Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük

değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla

alınabilir.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Madde 16- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek

üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı

kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un görev ve yetkileri

Madde 17- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

17.1- Dernek organlarının seçilmesi,

17.2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

17.3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, dernek kayıt ve hesaplarının

tetkik edilmesi ve Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ibrası,

17.4- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul

edilmesi,

17.5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle

görevden alınması,

17.6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı

yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

17.7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

17.8- Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri

inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

17.9- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

17.10- Derneğin Şube’lerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen Şube ile

ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

17.11- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye

olarak katılması veya ayrılmasına karar verilmesi,

17.12- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’ a arz olunan hususların görüşülüp karara

bağlanması,

17.13- Derneğin gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu’na umumi direktif ve

yapılacak tesis ve işler için yetki verilmesi,

17.14- Derneğin vakıf kurması,

17.15- Derneğin fesih edilmesi,

17.16- Derneğin tasfiyesi,

17.17- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin

görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17.18- Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

getirilmesi,

B- YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu’nun teşkili

Madde 18- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıllık süre için üyeler

arasından seçilen 12 asil, 12 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir

oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeye vekil sureti ile oyunu

kullandıramaz.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde

Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

6/13

Toplantı zamanı ve kararlar

Madde 19- Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir toplanır. Ancak Yönetim Kurulu, tüm üyelerin

haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir

fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Yönetim Kurulu’nda kararlar açık oyla ve salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde

başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve

toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

Görüşmelerin Yönetimi

Madde 20- Yönetim Kurulu ilk oturumunda (seçilmelerinden en geç 7 gün içinde) üyeleri

arasında en yaşlı üye tarafından yönetilir. Bu toplantıda aralarından bir başkan, iki başkan

yardımcısı, bir sekreter ve birde sayman üye seçerler, kalan yedi kişi üye olur.

Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yapabilir. Yönetim Kurulu, alt komisyonlar

oluşturarak çalışmalarını devam ettirebilir. Ancak Yönetim Kurulu’nun kanundan ve tüzükten

doğan görev ve yetkileri aynen devam eder.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 21- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

21.1- Derneği temsil ve ilzam etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına

veya üçüncü kişiye yetki vermek.

21.2- Genel Kurul kararları doğrultusunda çalışma programı hazırlamak, gelir ve gider

hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’a

sunmak.

21.3- Dernek Yönetim Kurulu Başkanının çalışma programını tespit etmek ve gerekli gördüğü

selahiyetleri vermek.

21.4- Olağan ve Olağanüstü Kurul toplantılarına karar vermek.

21.5- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

21.6- Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak ve satmak, taşınır almak ve

satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek

veya ayni haklar tesis ettirmek,

21.7- Genel Kurul’un verdiği yetki ile Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

21.8- Derneğin Şube’lerinin denetlenmesini sağlamak, Şube Genel Kurulu’nu olağan üstü

toplantıya çağırmak,

21.9- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

21.10- Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

21.11- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu

ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a

sunmak,

21.12- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

21.13- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

21.14- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve

uygulamak, iş ve işlemleri icra ve intaç eylemek,

21.15- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

21.16- Personel ihtiyacına göre kadro yapmak ve personel ücretlerini tayin etmek,

21.17- Ana tüzüğün diğer maddelerinin verdiği yetkileri kullanmak,

Başkan

Madde 22- Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda derneğin başkanıdır. Yönetim Kurulu’nun

vereceği yetkiye istinaden başkan; derneği yurt içinde ve dışında temsil eder. Dernek adına

beyanatta bulunur. Mazereti halinde başkan vekili yetkilidir.

7/13

C- DENETİM KURULU

Denetim Kurulunun teşkili

Madde 23- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ve dernek üyeleri arasında gizli oyla

seçilir. (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Görev süreleri üç yıldır.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde

Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri

Madde 24- Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın

gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip

göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak

tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı

geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve

toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ VE İDARİ HÜKÜMLER

Derneğin gelir kaynakları

Madde 25- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

25.1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 60-YTL, yıllık olarak ta 60- YTL aidat alınır.

Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,

25.2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere Şube’ler tarafından tahsil

edilen üye ödentilerinin ve gelirlerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

25.3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

25.4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser ve

konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

25.5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

25.6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve

yardımlar,

25.7- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla

giriştiği ticari ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

25.8- Diğer gelirler,

Defter tutma esasları;

Madde 26- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin

Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden

hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen

haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre

defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesinin açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul

Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

8/13

Kayıt usulü

Madde 27-Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa

uygun olarak tutulur.

Tutulacak defterler

Madde 28-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

28.1- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

28.1.1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

28.1.2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış

tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere

işlenebilir.

28.1.3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere

kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta

yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

28.1.4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları

veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere

işlenir.

28.1.5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli

olarak bu deftere işlenir.

28.1.6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri

alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere

işlenir.

28.2- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

28.2.1- 28.1. bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter

tutulması durumunda da tutulur.

28.2.2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile

kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden

yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin tasdiki

Madde 29- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il

dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları

bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre

tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen

son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi

Madde 30- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)

mevzuatta belirlenen şekilde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre

defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu

düzenlenir.

Derneğin gelir ve gider işlemleri

Madde 31- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, mevzuatta belirlenen şekilde “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek

gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya

hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama

belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında

9/13

bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da

bulunmayan ödemeleri için mevzuatta belirlenen şekilde “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri

mevzuatta belirlenen şekilde “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya

kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise mevzuatta

belirlenen şekilde “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı belgeleri

Madde 32- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” mevzuatta belirlenen

şekilde Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,

eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil

edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin

teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki belgesi

Madde 33- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek

suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası

ve fotoğraflarını ihtiva eden ve mevzuatta belirlenen şekilde “Yetki Belgesi” dernek tarafından

üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır.

Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler

Yönetim Kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir

suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin

ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi

Madde 34- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama

belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,

kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname verilmesi

Madde 35- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu

itibarıyla sonuçlarına ilişkin mevzuatta belirlenen şekilde “Dernek Beyannamesi” dernek

Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek

başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim yükümlülüğü

Madde 36- Mülki idare amirliğine yapılacak bildirimler;

36.1-Genel Kurul sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve

Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve mevzuatta

belirlenen şekilde “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından

ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

10/13

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı

tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek

tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği,

eklenir.

36.2- Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde mevzuatta

belirlenen şekilde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurularak mülki idare amirliğine bildirilir.

36.3- Yurtdışından yardım alma bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce

mevzuatta belirlenen şekilde “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup

mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı

örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın

aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine

getirilmesi zorunludur.

36.4- Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak

projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği mevzuatta belirlenen şekilde “Proje

Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu

yerin mülki idare amirliğine verilir.

36.5- Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik mevzuatta belirlenen şekilde “Yerleşim

Yeri Değişiklik Bildirimi”ve Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen

değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği

izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul

toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine

bildirilir.

Derneğin iç denetimi

Madde 37- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul,

Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim

Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel

Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim

kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 38- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve

hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,

11/13

derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne

düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şube’lerinin kuruluşu

Madde 39- Dernek, Genel Kurul kararıyla Şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim

Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen

Şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, Şube açılacak yerin en büyük mülki idare

amirliğine verir.

Şube’lerin görev ve yetkileri

Madde 40- Şube’ler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

merkez Yönetim Kurulu genel direktifleri çerçevesinde özerk faaliyetlerde bulunmakla görev

ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu

dernek iç örgütüdür.

Şube’lerin organları ve Şube’lere uygulanacak hükümler

Madde 41- Şube’nin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel

Kurul, Şube’nin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek,

Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,

mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şube’lerin genel kurullarının toplanma zamanı ve genel merkez genel kurulunda nasıl temsil

edileceği

Madde 42- Şube’ler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurul’u

toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şube’lerin olağan Genel Kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, Şube Yönetim Kurulunca

belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şube’ler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz

gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şube’ler, genel merkez Genel Kurulu’nda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.

Şube’lerin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil üyeleri doğal delege olarak, Şube’de kayıtlı

her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’ dan fazla veya toplam üye sayısı 20’

den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak,

Şube’yi temsilen genel merkez Genel Kurul’una katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez Genel Kuruluna en son Şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. Genel

merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez Genel Kurulu’na katılır, ancak Şube

adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şube’lerin Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya

Denetim Kurulu’na seçildiklerinde Şube’deki görevinden ayrılırlar.

Şube’lere ilişkin diğer hususlar

Madde 43- Şube’ler Derneğinin tutmakla yükümlü oldukları defterleri Şube’leri için tutarlar.

Şube organları bu tüzükte dernek organlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri Şube’leri

için yapmakla yükümlüdürler.

12/13

Dernek merkez Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurullarının alacağı kararlardan hangilerinin

kendi onayı ile uygulanacağını belirlemeye yetkilidir. Dernek merkez yönetimi Şube Genel

Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmakla yetkilidir.

Temsilcilik açma

Madde 44- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim

Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci

olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak

bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şube’ler temsilcilik açamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tüzük değişikliği

Madde 45- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği

yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu

aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim

Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı

bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak

yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 46- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih

konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin

2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi

durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,

Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy

kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık

olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 47- Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi

son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin

Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten

itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ladik

Akpınar Köy Enstitüsü İlk Öğretmen Okulu Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi

Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiyede mevzuat hükümleri

uygulanır.

Uygulanacak hükümler

Madde 48- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve

bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler

hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 49- İlk Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve

dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda

belirtilmiştir.

13/13

Geçici Yönetim Kurulu en çok 6 ay içinde Genel Kurul’u toplamak zorundadır.

Dernek Kurucuları :

Dernek, hepsi T.C. uyruklu olan ve ekte kimlikleri yazılı bulunan kişiler tarafından

kurulmuştur.

ADI SOYADI : MESLEĞİ: İKAMETGAH DOĞ.YERİ VE

TARİHİ

UYRUĞU

1- Recep

ÖZGÜLTEKİN

Doç.Doktor Ethemefendi cad.

No:98/1 Erenköy

Pekeriç-1953 T.C.

2- Erkan ÖNCÜ Emekli Öğrt. Türkmen sok. Kültür

Sit. No:5/8 Avcılar Görele-1953 T.C.

3- Hami CEBECİ Emekli Öğrt.

Talatpaşa Cad.

No:40/19 B.evler

Ordu-1943 T.C.

4- Coşkun NEHİR Opera

sanatçısı

Balipaşa cad. no:

132/5 Fatih Kastamonu-1957 T.C.

5- Cengiz KUTLU Doktor Nevin sk. Deniz

kent ap. 5/7 Maltepe

Vakfıkesir-1939 T.C.

6- Uygur AYDEMİR Bakkal sk. No:1/5

Acıbadem Kadıköy

Çarşamba-1958 T.C.

7- Yılmaz GÜLER Emekli

Öğretmen

Dolunay Sk. No:7/4 Ladik-1953 T.C.

RECEP ÖZGÜLTEKİN ERKAN ÖNCÜ HAMİ CEBECİ

COŞKUN NEHİR CENGİZ KUTLU UYGUR AYDEMİR YILMAZ GÜL

 

Etiketler
Benzer Haberler

Yorum Yap
Köşe Yazarları
SAMSUN için Hava Durumu
SAMSUN

FAYDALI LİNKLER
Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi
Ladik Milli Eğitim Müdürlüğü
Ladik Kaymakamlığı
Ladik Belediyesi
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü
Samsun Valiliği


The Step By Step Process of Obtaining the Cheap Fa... - Cheap Loans - Understanding the Ins and Outs of Payday Loans - Why Are Payday Loans in Such High Demand? - Why Payday Loans Are Good for Many People - Payday Loans: An easy explanation - Learning about Payday Loans - Low Interest Debt Consolidation - Instant personal unsecured loans: definitely the b... - Wallet Service Integrates Bitcoin Payments with So... - Bitcoin Value Exhibits Volatility, Like Other Curr... - What is Bitcoin? - What to go for, an ASIC Miner or a Cloud Mining So... - Now You Can Trade In-Wallet And More Features Soon... - Is Bitcoin Safe? - How To Compare Cars - How Do Car Dealers Make Money? - What is an Insurance Deductible? - What is GAP Insurance? - What is Underinsured Motorist Coverage? - What is SR-22 Insurance? - 5 things to know before switching credit cards - Types of insurance - Money till Payday-Helps to Face the Mid Month Fisc... - Creative Strategies for Getting Small Business Loa... - Bad Credit Payday Loans – What Are They Concerning... - Learning How to Select the Right Types of Insuranc... - RIGHT AGE TO PURCHASE LIFE INSURANCE - How to Collect of Missing Life Insurance Policies - Essentials Things About Insurance - Discovering The Best Health Insurance - New Trends in Insurance - Disablity Insurance. Is it Important ? - Term Life Insurance Canada - Medical Insurance Canada - Summer Vacations and insurance - Critical Illness Insurance - Best Auto Insurance California - Why You Should Opt for Whole Life Insurance - More on Homeowner’s Insurance - Personal Articles Insurance - Older motorists ‘discriminated against’ by car ins... - Motor insurance cost reminder for boy racers - Just two accidents can double car insurance costs - Health Insurance - Utilize quick and free insurance quote agencies in... - Get A Hold Of quick and free insurance quote agent... - health insurance In Scottsdale : Tips On How To Lo... - Does the state of Virginia tax forgiven mortgage d... - American Home Mortgage - Mortgage Modification – Save Home and Credit - How Can We Find The Cheapest Mortgage Rates - Saving Time and Money with Mortgage Calculators - Mortgage Rate Trends – Trends show increased mortg... - Best Mortgage Calculator Choosing and Using - Online Quote Instruction Short-term health insuran... - What to Know before you Buy Car Insurance - Save On Auto Insurance – Be A Defensive Driver - Fail Proof Ways To Get Auto Insurance Savings - Practical Solutions for Reducing Your Car Insuranc... - Cheap Car Insurance For Teens - Women Drivers Save on Auto Insurance! - Car insurance and the Elderly - Car Insurance Basics - Car Insurance FAQs - Car Insurance Pricing Plans - Car Insurance on Rentals - Drive Smart and Save on Your Car Insurance - How Do Tax Deductions Work When Donating a Car? - Car Donation Tax Deduction - Business car insurance explained - How to get Cheap Auto Insurance - Home Loan Glossary of Terms - What is a VA Loan - What is an FHA Loan - What To Do If You Miss a Home Loan Payment - Get A Home Loan - Mortgage Brokers - Why Using Online Bond Originators Is A Very Smart ... - Positives Of Sourcing Effective Assistance With An... - Learn About How To Get A Credit Report - Totally Free Credit Rating And How To Repair Servi... - Online Bond Originators Offer You A Brighter Futur... - Concerns And Issues About Payday Loans - Totally Free Credit Scores – Facts And Ideas - Fix Your Credit Report Yourself - Advantages To An AccountNow Card As Well As Other ... - The Importance Of Character In Credit Investigatio... - How to obtain the perfect 850 score - 5 reasons for hiring a Credit Repair company - Loan Amounts - Accountants and Business Loans - EIGHT CIRCUMSTANCES WHICH CAN IMPACT PROPER RIGHT ... - A MORTGAGE IN YOUR FINANCIAL WISHES - AUTO FINANCING – CONCENTRATE ON YOUR DECISIONS - GUARANTEED REMORTGAGE HAVE YOU BEEN PAYING CLOSELY... - Can’t Repay Your Student Loans? 5 Ways to Get Help... - Why People Choose Payday Loans Companies Rather Th... - How Payday Loans Can Help in an Emergency - Do Payday Loans Companies Lend Money to People Mor... -